Teenused

Organisatsioon     Talent    

Organisatsiooni palgauuringud

Eesti Palgauuring

Algab märtsis 2022

Ligi 80 000 töötaja ja 400 organisatsiooni palgaandmed. Üle 140 tööpere, mida uuendatakse turu vajadustest lähtuvalt.

Iga-aastane uuring valmib augustis.

Sektori Palgauuring

Algab märtsis 2022

Sektoripõhine lähenemine palgaturule. Sektorile omased tööpered, trendid ja tasustamise põhimõtted.

2022. aastal läbiviidavad sektoruuringud: Auto, Farmaatsia, Finants, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.

Eesti Tippjuhtide Palgauuring

Algab oktoobris 2022
 • Tegevjuhid ja juhatuse liikmed
 • Tasupakettide tasemed ja ülesehitused
 • Enam kui 100 organisatsiooni
 • Valmib novembri lõpus

Prognoosiuuring

Toimus detsembris 2022
 • Hetke trendid palgaturul
 • Algava aasta plaanid ja prognoosid
 • Valmis jaanuaris 2023

Rahvusvaheline Merceri kogutasu uuring

Algab mais 2022
 • 150 riigi palgaandmed
 • ​​Kogutasu: põhipalk, garanteeritud tasuosad, lühi- ja pikaajalised tulemustasud ning hüved
 • Võimalus soetada üksiku ametikoha palgainfot
 • Rahvusvaheliselt tunnustatud metodoloogia

Baltikumi palgainfo

Algab märtsis 2022
 • 3 Balti riiki
 • Ühtne metoodika
 • Kergesti võrreldavad andmed

Organisatsiooni uuringud

Pühendumus- ja rahulolu-uuring

Aastaringselt tellitav
 • Fontesel on pikaaegne kogemus koostöös erinevate organisatsioonidega
 • Terviklik ülevaade organisatsiooni tugevustest ja peamistest kitsaskohtadest
 • Haarav visuaal ja põhjalik kokkuvõte - nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne analüüs
 • Soovitused ja sisend edasisteks juhtimisotsusteks ja jätkutegevusteks

Organisatsiooni kultuuriuuring

Aastaringselt tellitav
 • ​​Tugineb teaduslikele alustele
 • ​​Välja töötatud spetsiaalselt Eesti ärikeskkonnale
 • ​​Eesti normgrupp
 • ​​Mõõdab organisatsiooni seitsmel skaalal
 • ​​Võimalik kuvada kogu organisatsiooni profiil kui ka võrrelda osakondi
 • ​​Kombineeritav teiste organisatsiooniuuringutega

Organisatsiooni konsultatsioonid

Organisatsioonikultuuri, talendijuhtimise konsultatsoonid

Aastaringselt tellitav

Disainime ja arendame juhtimissüsteeme

 • Tulemusjuhtimise süsteemid (Performance Management)
 • Organisatsiooni struktuuriaudit, struktuurimudel
 • Talendijuhtimissüsteemid
 • Muutuste juhtimine
 • Strateegilise personalijuhtimise põhimõtete sõnastamine

Tasuvaldkonna konsultatsioonid

Aastaringselt tellitav

Kujundame organisatsiooni eesmärkidele, kultuurile ja võimalustele sobiva tasusüsteemi

 • Ametikohtade hindamine
 • Tasustrateegia ja palgasüsteemi ülevaatamine või loomine
 • Tulemustasu mudelite väljatöötamine
 • Soodustuste mõju kaardistamine
 • Tasuvaldkonna koolitused ja seminarid
 • Tasustamisalase kommunikatsiooni nõustamine

Teenused talendile

Tule Fontesesse konsultatsioonile!

 • Hindame ära Sinu ametikoha, leiame sellele sobiva turu võrdlusgrupi.
 • Analüüsime Sinu ametikoha palgavahemikke turul põhipalga, tulemustasu ja kogupalga vaates.
 • Vaatame üle Sinu ametikoha turu palgamuutused.
 • Vaatame üle lisaks palgale pakutavaid hüvesid.
 • Hindame Sinu tänase tasupaketi konkurentsivõimet turul.
 • Anname häid nõuandeid, kas ja kuidas palgaläbirääkimisi pidada.

Rahulolu kraadiklaas

Kraadi rahulolu elu terviklikkusega, oma tugevusi ja nõrkusi ning valmisolekut muutusteks elus.

APP