Teenused

Organisatsiooni palgauuringud

Eesti Palgauuring

Märts kuni august 2024

Üle 91 000 töötaja ja 451 organisatsiooni palgaandmed. Üle 140 tööpere, mida uuendatakse turu vajadustest lähtuvalt.

Iga-aastane uuring valmib augustis.

Sektori Palgauuring

Algab märtsis 2024

Sektoripõhine lähenemine palgaturule. Sektorile omased tööpered, trendid ja tasustamise põhimõtted.

2024. aastal läbiviidavad sektoruuringud: auto, farmaatsia, finants, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT).

Eesti Tippjuhtide Palgauuring

Toimub oktoobris 2024
 • Tegevjuhid ja juhatuse liikmed
 • Tasupakettide tasemed ja ülesehitused
 • Enam kui 100 organisatsiooni
 • Valmib novembri lõpus

Prognoosiuuring

Toimub detsembris 2024
 • Hetke trendid palgaturul
 • Algava aasta plaanid ja prognoosid

Rahvusvaheline Merceri kogutasu uuring

Algab mais 2024
 • 150 riigi palgaandmed
 • ​​Kogutasu: põhipalk, garanteeritud tasuosad, lühi- ja pikaajalised tulemustasud ning hüved
 • Võimalus soetada üksiku ametikoha palgainfot
 • Rahvusvaheliselt tunnustatud metodoloogia

Baltikumi palgainfo

Algab märtsis 2024
 • 3 Balti riiki
 • Ühtne metoodika
 • Kergesti võrreldavad andmed

Organisatsiooni uuringud

Pühendumus- ja rahulolu-uuringud

Aastaringselt tellitav
 • Figure Baltic Advisory omab pikaaegset kogemust koostöös erinevate organisatsioonidega
 • Terviklik ülevaade organisatsiooni tugevustest ja peamistest kitsaskohtadest
 • Haarav visuaal ja põhjalik kokkuvõte - nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne analüüs
 • Soovitused ja sisend edasisteks juhtimisotsusteks ja jätkutegevusteks

Organisatsiooni kultuuriuuring

Aastaringselt tellitav
 • ​​Tugineb teaduslikele alustele
 • ​​Välja töötatud spetsiaalselt Eesti ärikeskkonnale
 • ​​Eesti normgrupp
 • ​​Mõõdab organisatsiooni seitsmel skaalal
 • ​​Võimalik kuvada kogu organisatsiooni profiil kui ka võrrelda osakondi
 • ​​Kombineeritav teiste organisatsiooniuuringutega

Organisatsiooni konsultatsioonid

Organisatsioonikultuuri, talendijuhtimise konsultatsoonid

Aastaringselt tellitav

Disainime ja arendame juhtimissüsteeme

 • Tulemusjuhtimise süsteemid (Performance Management)
 • Organisatsiooni struktuuriaudit, struktuurimudel
 • Talendijuhtimissüsteemid
 • Muutuste juhtimine
 • Strateegilise personalijuhtimise põhimõtete sõnastamine

Tasuvaldkonna konsultatsioonid

Aastaringselt tellitav

Kujundame organisatsiooni eesmärkidele, kultuurile ja võimalustele sobiva tasusüsteemi

 • Ametikohtade hindamine
 • Tasustrateegia ja palgasüsteemi ülevaatamine või loomine
 • Tulemustasu mudelite väljatöötamine
 • Soodustuste mõju kaardistamine
 • Tasuvaldkonna koolitused ja seminarid
 • Tasustamisalase kommunikatsiooni nõustamine