Pühendumus- ja rahulolu-uuringud

Kuidas meie töötajatel erinevates üksustes päriselt läheb?
Mis on need valdkonnad, mis vajavad kõrgendatud tähelepanu?
Mille üle saame oma organisatsioonis uhked olla ja rõõmu tunda?

 

Töötajate pühendumus ja rahulolu mõjutavad töötajate soovi anda oma parim, panustada organisatsiooni arengusse ja liikuda tulemuslikult ühise eesmärgi poole.

Pühendumus- ja rahulolu-uuring annab selge ülevaate nii organisatsioonis tähelepanu vajavatest valdkondadest kui ka tugevustest tööandjana. Uuringuga on võimalik saada väärtuslikku tagasisidet mitmesugustele rahulolu mõjutavatele teguritele (vahetu juhtimine, lähim meeskond, strateegiline juhtimine, koostöö, info liikumine, tasustamine, töökeskkond ja -korraldus, ettevõtte maine jms), seda nii erinevate üksuste kui töötajate gruppide lõikes.

Pühendumus- ja rahulolu-uuring on heaks sisendiks edasisteks juhtimisotsusteks ja organisatsiooni arendamiseks ning aitab seada selgema fookuse ja prioriteedid parendustegevustele.

Fontes tagab tervikliku korralduse ja toe kogu uuringuprotsessi vältel. Vastamine toimub kõikidest elektroonsetest seadmetest hõlpsasti ligipääsetavas elektroonses keskkonnas. Tagatud on andmete täielik anonüümsus ja konfidentsiaalsus. Fontese standardankeet on välja töötatud koostöös Tallinna Ülikooliga. Soovi korral kohandame seda kliendi vajadustest lähtuvalt ning teeme võrdlused ka  varem läbi viidud rahulolu-uuringuga.

Lisaks põhjalikule kirjalikule uuringutulemuste analüüsi ja kokkuvõtet sisaldavale koondraportile, esitleme tulemusi nii juhtkonnale kui töötajatele. Aitame planeerida ja ellu viia jätkutegevusi.

Pühendumus- ja rahulolu-uuringud

  • Meil on pikaaegne kogemus koostöös erinevate organisatsioonidega
  • Terviklik ülevaade organisatsiooni tugevustest ja peamistest kitsaskohtadest
  • Haarav visuaal ja põhjalik kokkuvõte - nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne analüüs
  • Soovitused ja sisend edasisteks juhtimisotsusteks ja jätkutegevusteks
Kontor