Andmekaitsetingimused

1. Figure Baltic Advisory isikuandmete töötlejana.

1.1 Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Figure Baltic Advisory OÜ, registrikood 11466977 ja Figure Baltic Advisory SIA, registrikood 40203423228 (edaspidi Figure). Kontaktandmed: 627 7077; info@fontes.ee, postiaadress Sepapaja 6, Tallinn 11415.

1.2 Figure andmekaitsespetsialistiga saate kontakteeruda e-posti aadressil info@fontes.ee.

1.3 Figure on talendinõustamisagentuur. Figure fookuses on talentide leidmine ja arendamine ning inimkapitali uurimine. Pakume lahendusi, mis võimaldavad talendil arendada oma karjäärivõimalusi ning ettevõtetel hoida ja leida uusi töötajaid, kujundada uut organisatsioonikultuuri ja tasusüsteemi.

1.4 Figure järgib isikuandmete töötlemise põhimõtteid:

 • Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev.
 • Isikuandmeid kogume ja töötleme kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel.
 • Isikuandmed on asjakohased, olulised, kogutud vajalikul määral, õiged, vajaduse korral ajakohastatud ja on tagatud nende parandamine.

1.5 Figure säilitab isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik andmesubjekti soovitud teenuste osutamiseks, vastavalt lepinguliste partneritega kokku lepitud säilitamistähtajani ning vastavalt seaduses sätestatud säilitamistähtajani. Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

1.6 Figure on läbi mõelnud andmete kaitse küsimused ning kasutusele võtnud erinevaid meetmeid, et tagada andmete turvalisus. Selleks on krüpteerimine, pseudonümiseerimine, paroolidega autentimine, paroolide hashimine kui ka turvaline ühendus (https).

1.7 Figure arvestab oma tehniliste koostööpartnerite valikul andmekaitse olulisusega ning kohustab koostööpartnereid andmekaitsereegleid järgima.

 

2. Töödeldavad isikuandmed.

2.1 Figure töötleb andmesubjekti enda poolt Talendipanka sisestatud andmeid, lepinguliste partnerite poolt sisestatud andmeid Palgaportaali, lepinguliste partnerite käest saadud andmeid ning Figure enda poolt kogutud andmeid, sh analüüsib veebilehtede külastatavuste ja kampaaniate andmeid (Facebook Business Manager, LindkedIn, Figure koduleht, Google Analytics).

2.2 Figure töötleb järgnevaid isikuandmeid:
Ees-ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht, Skype aadress, andmesubjekti kasutajakontod veebiaadressidel (nt LinkedIn, Facebook jms),  keeleoskus, CV-s väljatoodud muud oskused (nt  hobid, huvid,  tarkvarade kasutusoskused jms), äri- ja vabatahtliktegevus, liikmelisus ühiskondlikes organisatsioonides, ootused töökohale (nt palgaootus, ootused tööandjale jms), sobivate tööülesannete kirjeldus, andmesubjekti soovitajad, töökogemus, palgainfo, haridus, täiendkoolitus, Figure koolitustel osalemine (sh koolituspäevast osavõtt ja nendest puudumine, osalustasu maksmine, rahulolu/tagasiside), ülevaade andmesubjekti Figure teenuste kasutamistest (nt karjäärinõustamise, coachingu teenus jms), professionaalne profiil (nt tugevused, arenguvajadused, väärtused, kompetentsid jms), andmesubjekti testitulemused, andmesubjekti konkursitulemused (st konkursil osalemine, edasipääsemine, mitte edasipääsemine, loobumine), intervjuude kokkuvõtted. Figure veebikeskkonda registreerides kasutajatunnus ja parool, veebikeskkonnas tegutsemisel logib süsteem infot (IP, sessioon, päring) kasutaja poolt tehtavate toimingute ja päringute osas ning samuti tekib turvalogi, mis sisaldab infot isikute sisse- ja väljalogimiste osas.

 

3. Andmete asukoht ja edastamine.

3.1 Figure ei avalikusta, võimalda ligipääsu ega anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele. Veebikeskkonnale ja selles sisalduvale infole on juurdepääs ainult Figure ning vajadusel Figure poolt volitatud isikutel (nt tarkvara arendajad, IT teenuse pakkujad).

3.2 Teenuse osana võib Figure edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, kes tagavad kohase andmekaitse ning kellega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping.

3.3 Figure koostööpartneriteks võivad olla ettevõtted Eestist, Euroopa Liidust, Euroopa Majanduspiirkonnast kui ka kolmandatest riikidest, mis on Euroopa Komisjoni poolt välja toodud kui piisava andmekaitsetasemega riigid.

 

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused.

4.1 Isikuandmete töötlemine on vajalik Figure teenuste osutamiseks, veebikeskkonna toimimise tagamiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4.2 Õiguslikud alused:

 • 4.2.1 Figure töötleb isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel. Nõusolek on antud ühel või mitmel eesmärgil vabatahtlikult andmesubjekti poolt. Andmesubjektil on õigus nõusolekut igal ajal tagasi võtta.
 • 4.2.2 Figure töötleb isikuandmeid sõlmitud lepingute täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti/kliendi taotlusele.
 • 4.2.3 Figure töötleb isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks. Figure kui täienduskoolitusasutus täidab seadusest tulenevaid nõudeid, mis kohalduvad täienduskoolitusasutustele; lisaks, töötleb isikuandmeid teistest seadustest (nt raamatupidamise seadus, töölepingu seadus) tulenevate kohustuste täitmiseks.
 • 4.2.4 Figure töötleb isikuandmeid õigustatud huvi korral, va kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Figure õigustatud huvi võib tekkida otseturunduse eesmärgil, teenuste parendamist mõjutavates protsessides, võrgu ja infosüsteemi turvalisuse tagamiseks, pettuste vältimiseks. Figure hindab õigustatud huvi olemasolu hoolikalt ja arvestades isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

4.3 Figure kasutab automatiseeritud andmetöötlust:

 • 4.3.1 Figure Talendipanga veebikeskkonnas registreerunud kasutaja kohta, kes on avaldanud soovi, sobivate töö- ja koolituspakkumiste saamiseks.
 • 4.3.2 Figure Talendipanga veebikeskkonnas sihtotsingute puhul otsides süsteemi poolt võimaldava kriteeriumi (nt ametipositsioon, tööstaa┼ż, tegevusvaldkond jne) järgi veebikeskkonna kasutajaid (põhineb kasutaja nõusolekul, mida on võimalik tagasi võtta), kelle poole pöörduda sihtpakkumise tegemiseks.
 • 4.3.3 Automatiseeritud otsuste loogika põhineb infol, mida veebikeskkonna kasutaja on Talendipanka sisestanud.

 

5. Andmesubjekti õigused.

5.1 Andmesubjekti õigused on välja toodud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22, mille kohaselt Teil on õigus:

 • tutvuda Teie kohta käivate isikuandmetega;
 • nõuda enda andmete parandamist;
 • nõuda enda andmete kustutamist (õigus „olla unustatud“);
 • piirata enda isikuandmete töötlemist;
 • esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele;
 • nõuda enda isikuandmete ülekandmist;
 • avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele);
 • nõusoleku tagasivõtmisele;
 • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

 

6. Cookied (Küpsised).

6.1 Cookied on väikesed andmeplokid, mis installeeritakse Teie külastatavatelt veebisaitidelt Kasutaja arvutisse.

6.2 Figure kasutab veebikeskkonnas cookiesid, tagamaks veebikeskkonna kasutamise võimalikkuse, parema toimimise ning analüüsimise võimekuseks.

6.3 Kasutusel on cookied sessiooni haldamiseks, mis jälgivad kasutaja liikumist ja tegevusi veebikeskkonnas, mille eesmärgiks on tagada süsteemi toimivus ja vajadusel probleemide lahendamine. Lisaks on kasutusel cookied, mis jätavad kasutaja meelde ehk kasutaja ei pea uuesti sisse logima ning cookied, mis mäletavad kasutaja keelevalikuid.

6.4 Figure kasutab ka Google Analyticsi võimalusi, et analüüsida veebikeskkonna kasutamist, mistõttu on kasutusel ka Google Analyticsi cookied.

6.5 Kasutajatel on võimalik oma brauserites cookiede kasutamine ära keelata, kuid see võib tingida probleeme veebikeskkonna töös ning takistada veebikeskkonna kasutamist.

 

7. Päringud ja kaebeõigus.

7.1 Andmesubjekti õiguste realiseerimiseks peab andmesubjekt pöörduma Figure andmekaitsespetsialist Kristina Udrase poole edastades taotluse või vastuväite e-postiaadressile info@fontes.ee.

7.2 Andmesubjektil on õigus igal ajal pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.