Privatumo Politika

1. Figure Baltic Advisory asmens duomenų valdytojas. 

1.1 Asmens duomenų valdytojai yra "Figure Baltic Advisory OÜ", reg. Nr. 11466977, ir "Figure Baltic Advisory SIA", reg. Nr. 40203423228 (toliau - "Figure"). Kontaktiniai duomenys: dr: 627 7077; info@fontes.ee, pašto adresas Sepapaja 6, Talinas 11415.

1.2 Su "Figure" duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu info@figure.lt.

1.3 "Figure" yra talentų konsultavimo agentūra. Pagrindinis "Figure" dėmesys skiriamas talentų paieškai ir ugdymui, taip pat žmogiškųjų išteklių tyrimams. Mes siūlome talentų karjeros vystymo sprendimus, padedame įmonėms rasti naujų darbuotojų ir juos išlaikyti, kuriame naujas organizacines kultūras ir darbo užmokesčio sistemas.

1.4 "Figure" laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų.

 • Asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, sąžiningas ir skaidrus.
 • Asmens duomenis "Figure" renka ir tvarko tik nustatytais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys yra aktualūs, svarbūs, teisingi, renkami tiek, kiek reikia, ir atnaujinami, o prireikus užtikrinamas duomenų ištaisymas.

1.5 "Figure" saugo asmens duomenis tiek, kiek reikia duomenų subjekto prašomoms paslaugoms teikti, iki bendradarbiavimo sutartyje nustatyto termino arba teisės aktuose nustatyto termino. Visi surinkti duomenys, kurie nėra personalizuoti, bus saugomi neribotą laiką.

1.6 "Figure" kruopščiai apsvarstė duomenų apsaugos klausimus ir ėmėsi įvairių priemonių duomenų saugumui užtikrinti. Taikomos šios priemonės: šifravimas, pseudonimizavimas, autentiškumo nustatymas slaptažodžiais, slaptažodžių šifravimas ir saugus ryšys (https).

1.7 Rinkdamasi IT partnerius "Figure" atsižvelgia į duomenų apsaugos svarbą ir įpareigoja partnerius laikytis duomenų apsaugos taisyklių.

 2. Asmens duomenų tvarkymas.

2.1 "Figure" tvarko asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas įvedė į "FigureTalentbank" arba kuriuos sutartiniai partneriai įdėjo į atlyginimų tyrimo portalą, taip pat iš sutartinių partnerių gautus ir "Figure" surinktus duomenis, įskaitant interneto srauto ir kampanijų duomenų analizę ("Facebook Business Manager", "LinkedIn", "Figure" pagrindinis puslapis, "Google Analytics").

2.2 "Figure" tvarko šiuos asmens duomenis:
Vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono numeris, adresas, "Skype" adresas, duomenų subjekto naudotojo paskyra interneto svetainėse (pvz., "LinkedIn", "Facebook" ir kt.), kalbų mokėjimas, kiti gyvenimo aprašyme nurodyti duomenys (pvz., interesai, pomėgiai, programinės įrangos įgūdžiai ir kt.), verslo veikla ir savanorystė, narystė nevyriausybinėse organizacijose, lūkesčiai darbe (pvz. ), tinkamų darbo vietų aprašymas, rekomendacijos, darbo patirtis, duomenys apie darbo užmokestį, išsilavinimas, mokymai, dalyvavimas Figure rengiamuose kursuose (įskaitant dalyvavimą / nedalyvavimą mokymų dienose, dalyvavimo mokesčių mokėjimą, pasitenkinimą / atsiliepimus), Figure paslaugų, kuriomis naudojosi duomenų subjektas, apžvalga (pavyzdžiui, karjeros konsultacijos, koučingas ir t. t.), profesinis profilis (stipriosios pusės, tobulėjimo poreikiai, vertybės, kompetencijos ir t. t.), duomenų subjekto testų rezultatai, konkursų rezultatai (dalyvavimas darbo konkursuose, paaukštinimas, nepaaukštinimas, pasitraukimas), pokalbių santraukos. Kai naudotojas prisijungia prie Figure interneto aplinkos, išsaugomas naudotojo vardas ir slaptažodis. Kai duomenų subjektas aktyviai naudojasi "Figure" žiniatinklio aplinka, sistema registruoja duomenis apie jo veiksmus ir užklausas (IP, sesija, užklausos). Be to, sukuriamas saugumo žurnalas, į kurį įtraukiama informacija apie asmenų prisijungimus ir išėjimus.

 

3. Duomenų vieta ir persiuntimas.

3.1 "Figure" neskelbia, nesudaro galimybių susipažinti su jokiais asmens duomenimis ir jų neperduoda tretiesiems asmenims. Tik "Figure" ir "Figure" įgalioti asmenys (pavyzdžiui, programinės įrangos kūrėjai, IT paslaugų teikėjai) turi prieigą prie "Figure" interneto aplinkos ir joje esančių duomenų.

3.2 Teikdama paslaugas "Figure" gali perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, pirmiausia darbdaviams, kurie užtikrina atitinkamą duomenų apsaugą ir su kuriais sudaryta konfidencialumo sutartis.

3.3 "Figure" bendradarbiavimo partneriai gali būti Estijos, ES, EEE arba trečiųjų šalių, kurias Europos Komisija yra įtraukusi į šalių, kuriose užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis, sąrašą, įmonės.

 

4. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas.

4.1  Asmens duomenų tvarkymas reikalingas siekiant teikti "Figure" paslaugas, užtikrinti interneto aplinkos veikimą ir laikytis teisinių įsipareigojimų.

4.2 Teisinis pagrindas:

 • 4.2.1 "Figure" tvarko asmens duomenis gavusi duomenų subjekto sutikimą. Tokį sutikimą duomenų subjektas davė savanoriškai vienu ar keliais tikslais. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.
 • 4.2.2 "Figure" tvarko asmens duomenis siekdama vykdyti sudarytas sutartis arba imtis priemonių iki sutarties sudarymo pagal duomenų subjekto / kliento prašymą.
 • 4.2.3 "Figure" tvarko asmens duomenis, kad įvykdytų savo teisines prievoles. Figure, kaip mokymo įstaiga, vykdo teisės aktuose mokymo įstaigoms nustatytus reikalavimus. Be to, "Figure" tvarko asmens duomenis, kad įvykdytų kituose įstatymuose (pavyzdžiui, Buhalterinės apskaitos įstatyme ir Darbo sutarties įstatyme) nustatytas prievoles.
 • 4.2.4 "Figure" tvarko asmens duomenis teisėto intereso atveju, išskyrus atvejus, kai tokį interesą nusveria duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės, reikalaujančios asmens duomenų apsaugos. Teisėtas "Figure" interesas gali kilti dėl tiesioginės rinkodaros tikslų, paslaugų tobulinimo, tinklo ir informacinės sistemos saugumo užtikrinimo arba sukčiavimo prevencijos. "Figure" kruopščiai vertina teisėto intereso buvimą, atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo principus.

4.3 "Figure" naudoja automatizuotą duomenų tvarkymą:

 • 4.3.1 jei naudotojas, užsiregistravęs "Figure Talentbank", išreiškė norą gauti tinkamus darbo ir mokymo pasiūlymus;
 • 4.3.2 tikslinės paieškos "Figure Talentbank" atveju, filtruojant naudotojus pagal paieškos kriterijus (tokius kaip pareigos, darbo stažas, veiklos sritis ir t. t.), siekiant rasti naudotojus, kuriems gali būti skirtas tikslinis pasiūlymas šis veiksmas grindžiamas naudotojo sutikimu, kurį jis gali bet kada atšaukti).
 • 4.3.3 Automatinių sprendimų logika grindžiama informacija, kurią naudotojas pats įvedė į "Talentbank".

 

5. Duomenų subjekto teisės.

5.1 Duomenų subjekto teisės aprašytos BDAR 15-22 straipsniuose, pagal kuriuos kiekvienas asmuo turi teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • prašyti ištaisyti duomenis;
 • prašyti ištrinti duomenis (teisė "būti pamirštam");
 • apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • reikalauti perduoti asmens duomenis;
 • nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu (įskaitant profiliavimą);
 • atšaukti savo sutikimą;
 • pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

 

6. Slapukai.

6.1 Slapukai - tai nedideli duomenų blokai, kuriuos naudotojo kompiuteryje įdiegia interneto svetainės, kuriose jis lankosi.

6.2 "Figure" naudoja slapukus, kad užtikrintų interneto aplinkos veikimą, užtikrintų sklandesnį jos veikimą ir suteiktų galimybę atlikti analizę.

6.3 Sesijai valdyti naudojami slapukai, kurie stebi naudotojo veiksmus ir judėjimą žiniatinklio aplinkoje, siekiant užtikrinti sistemos veikimą ir spręsti problemas, jei tokių atsiranda. Be to, yra slapukų, kurie įsimena naudotoją, o tai reiškia, kad naudotojui nereikia iš naujo prisijungti. Taip pat yra slapukų, kurie įsimena pasirinktą kalbą.

6.4 "Figure" taip pat naudoja "Google Analytics" funkcijas, kad galėtų analizuoti naudojimąsi interneto aplinka.

6.5 Vartotojai turi galimybę naršyklėse išjungti slapukus, tačiau dėl to gali kilti interneto aplinkos veikimo problemų ir gali būti užkirstas kelias ja naudotis.

 

7. Užklausos ir teisė pateikti skundą.

7.1  Siekdamas įgyvendinti duomenų subjekto teises, duomenų subjektas turi kreiptis į "Figure" duomenų apsaugos pareigūną Kristiną Udras, siųsdamas savo prašymą ar prieštaravimą el. paštu info@figure.ee.

7.2 Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijai.